Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Erica Singerling
Secretaris: Marja Beltman
Penningmeester: Kees Buisman
Lid: Shirley Weening
Lid: Tije Fijen

Medisch beheerders

Mieke v/d Burg
Marja Beltman
Marlies Roelofs
Karin Huizer
Ria v/d Pot

Doelstelling

De Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o. is opgericht op 17 januari 1994.
De doelstellingen van de opvang zijn:

  • De stichting heeft als doel egels die door ziekte, verwonding of verwezing, tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.
  • De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
  • De opvang is zodanig dat de egel zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.
  • De stichting geeft waar mogelijk voorlichting over deze diersoort en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.”
Vergunning

Met ingang van 1 juli 2009 is er een kwaliteitsprotocol van het ministerie van Economische zaken,Landbouw en Innovatie van kracht geworden.
Hier moeten vanaf 1 juli 2012 alle opvangcentra voor wilde inheemse dieren aan voldoen. Het doel van het kwaliteitsprotocol is om de kwaliteit in de centra te kunnen waarborgen.

Bij Beslissing van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 februari 2012 is (tot en met 30 juni, 2017) aan de Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o. ontheffing verleend (onder nummer FF/75/2012/043) van de verbodsbepalingen genoemd in:
artikel 9 van de Flora- en faunawet voorzover het betreft het doden, vangen en bemachtigen van de beschermde inheemse egel (Erinaceus europaeus)
artikel 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voorzover het betreft het vervoeren, ten vervoer aanbieden, afleveren en onder zich hebben van de beschermde inheemse egel
Deze ontheffing vervangt de voorgaande vergunning die werd verleend aan onze opvang.

.